جدول تعیین ظرفیت سپتیک تانک پلی اتیلن

دوشنبه 30 آذر 1394 ساعت 12:26

ردیف     حجم

سپتیک تانک

مترمکعب
    قطر

میلیمتر
    طول     ضخامت بدنه

سانتی متر
    جنس     عمر مفید

سال
1     3     1200     3     3     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
2     4     1200     3.6     3     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
3     5     1400     3.3     3     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
4     8     1400     5.2     4     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
5     10     1600     5     5     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
6     12     1600     6     5     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
7     15     1800     6     5     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
8     18     2000     6     5     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
9     20     2000     6.4     5     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
10     25     2500     5.1     6     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
11     30     2500     6.2     6     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
12     40     2500     8.2     7     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
13     50     2500     10.2     8     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
14     60     2500     12.3     8     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
15     70     3000     9.9     8     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
16     80     3000     11.32     9     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
17     85     3000     12.03     9     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
18     90     3000     12.75     10     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
19     95     3000     13.45     12     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50
20     100     3000     14.15     14     ‫پلی اتیلنی دوجداره     50