ابعاد سپتیک تانک فاضلاب 30 مترمکعب

دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 09:34

سپتیک تانک فاضلاب در انواع مختلفی تولید می گردد . مهم ترین این انواع سپتیک تانک های فاضلاب سپتیک تانک پلی اتیلن می باشد.

ابعاد سپتیک تانک فاضلاب بر اساس مقدار فضای موجود در کارگاه یا فضاهای عمومی و همچنین اندازه مورد نیاز سپتیک تانک فاضلاب تعیین می گردد.

عموما باید ابعاد سپتیک تانک فاضلاب طوی انتخاب گردد که عمق بیشتری داشته باشد. مثلا سپتیک تانک فاضلاب 30مترمکعب با لوله فاضلابی قطر 2 یا 2.5 یا 3 قابل تولید است.

سپتیک تانک فاضلاب 30 مترمکعب با قطر 2 دارای طول 9.5 متر می باشد.

سپتیک تانک فاضلاب 30 مترمکعب با قطر 2.5 دارای طول 6.1 متر می باشد.

سپتیک تانک فاضلاب 30 مترمکعبی با قطر 3 دارای طول 4.2 می باشد.

منطقی ترین حالت استفاده از سپتیک تانک فاضلاب با قطر 2.5 و طول 6.1 می باشد و لی بهترین حالت جهت انباشت لجن استفاده از حالت سوم سپتیک تانک فاضلاب 30 مترمکعبی است.